" "

Sultan Ahmed Mosque มัสยิดสุลต่านอาห์เมด

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ

มัสยิดสุลต่านอาห์เมด นอกจากสถาปัตยกรรมการตกแต่งป็นที่มาของชื่อเรียก ยังเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาที่มีอายุกว่า 400 ปี …